1. Jouw relatie met YouDipity

1.1 Op jouw gebruik van de website van YouDipity (hierna: de 'Website'), en op alle aan jou door YouDipity op of via de Website te leveren YouDipity producten, software en diensten, (hierna noemen we dit samen: de 'Dienst'), zijn de voorwaarden van een juridische overeenkomst tussen jou en YouDipity van toepassing. 'YouDipity' betekent Three Ships enterprises BV, gevestigd op Bovendijk 137, 3045 PC Rotterdam (Nederland).

1.2 Je juridische overeenkomst met YouDipity bestaat uit: (A) de in dit document beschreven bepalingen; (B) het privacybeleid [Privacy Policy] van YouDipity; en (C) de gebruiksrichtlijnen [Community Richtlijnen] van YouDipity (hierna noemen we dit samen: de 'Voorwaarden').

1.3 De Voorwaarden vormen een in juridisch opzicht bindende overeenkomst tussen jou en YouDipity in relatie tot je gebruik van de Dienst. Het is van belang dat je even de tijd neemt om de Voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

1.4 De Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst, met inbegrip van die gebruikers die ook Content plaatsen naar de Dienst. Met het begrip “Content” bedoelen we tekst, computerprogrammatuur, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die je met gebruikmaking van de Dienst kan combineren, bekijken, waartoe je toegang kunt verkrijgen of die je kunt plaatsen naar de Dienst.

2. Aanvaarding Voorwaarden

2.1 Om van de Dienst gebruik te maken, moet je eerst met de Voorwaarden akkoord gaan. Als je de Voorwaarden niet aanvaard, mag je de Dienst niet gebruiken.

2.2 Je kunt de Voorwaarden aanvaarden door eenvoudigweg de Dienst te gaan gebruiken. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat YouDipity je gebruik van de Dienst vanaf dat moment als aanvaarding van de Voorwaarden zal opvatten.

2.3 Het is niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken en om de Voorwaarden te aanvaarden, als je - op grond van de wet van het land waarin je woont of van waaruit je de Dienst benadert of gebruikt - de afname en/of het gebruik van de Dienst is ontzegd, of dat het je in dat land op enige andere manier juridisch verboden is om de Dienst af te nemen en/of te gebruiken.

2.4 Je behoort voor je eigen administratie een eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren.

3. Wijziging Voorwaarden

Het is YouDipity toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzingen, of wijzigingen in de functionaliteit die door de Dienst wordt aangeboden te effectueren. Bekijk daarom regelmatig de Voorwaarden. De gewijzigde versie van de Voorwaarden (de “Gewijzigde Voorwaarden”) zal worden gepubliceerd op deze webpagina of zal beschikbaar worden gemaakt binnen de Dienst (voor enige gewijzigde aanvullende voorwaarden). Als je niet akkoord gaat met de Gewijzigde Voorwaarden moet je het gebruik van de Dienst staken. Door gebruik te blijven maken van de Dienst na de datum waarop de Gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd aanvaard je automatisch de Gewijzigde Voorwaarden.

4. YouDipity accounts

4.1 Om bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen benaderen moet je een YouDipity account aanmaken. Daarbij verlangen we van je dat je juiste en volledige informatie verstrekt. Het is van belang dat je het wachtwoord voor je YouDipity account op een veilige plaats bewaart en geheim houdt.

4.2 Je moet YouDipity onmiddellijk de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van je YouDipity account waarvan je op de hoogte raakt.

4.3 Je gaat ermee akkoord dat alleen jij (jegens YouDipity en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw YouDipity account plaatsvinden.

5. Algemene beperkingen aan het gebruik

5.1 YouDipity verleent je bij deze toestemming om jezelf toegang te verstekken tot de Dienst en om deze te gebruiken op de expliciete voorwaarden die we hierna opsommen. Je gaat ermee akkoord dat, als je je niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van (jouw verplichtingen onder) de Voorwaarden.

A.Je mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van YouDipity op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Content, tenzij YouDipity je met de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt.

B.Het is je niet toegestaan om enig gedeelte van de Website te wijzigen of aan te passen

C. Je mag niet met andere technieken en/of middelen dan de Website zelf biedt, of de eventuele andere middelen die YouDipity uitdrukkelijk voor dit doel kan aanwijzen Content benaderen.

D.Het is je niet toegestaan om die beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of die andere onderdelen te (proberen) omzeilen, onklaar te maken of op een andere manier daarin in te grijpen, die: (i) het gebruik of het kopiëren van Content belemmeren of beperken; of (ii) het gebruik van de Dienst of de via de Dienst toegankelijke content beperken.

E.Alleen als je YouDipity’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring heb gekregen, is het toegestaan om voor de volgende zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Dienst:

i.het verkopen van toegang tot de Dienst; en/of

ii.het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content;

iii.het verkopen van advertenties, sponsor activiteiten of promoties op een pagina van een blog waar advertenties op worden getoond of website die Content bevat ( via een embedding of op een andere manier) tenzij andere content die niet van YouDipity is op dezelfde pagina te zien is en van voldoende waarde is om als basis te dienen voor dergelijke verkopen.

F.Niet-toegestaan zakelijk gebruik omvat niet: (i) het plaatsen van originele content in YouDipity; (ii) het vertonen van YouDipity Content op een blog waar advertenties op worden getoond of website, onder toepassing van de advertentiebeperkingen zoals hierboven uitgelegd in 5.1 (E)(iii) ;en enig gebruik uitdrukkelijk schriftelijk door YouDipity is goedgekeurd;

G.Het is niet toegestaan om gebruik te maken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of om een dergelijk systeem te lanceren), met inbegrip van maar niet beperkt tot een robot, spider of offline reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van YouDipity worden verstuurd dan iemand normaal gesproken in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser.

H.Je mag geen persoonlijke gegevens van de gebruikers van de Website en/of een Dienst verzamelen (waaronder we ook de YouDipity accountnamen verstaan).

I.Je mag niet - bij de uitoefening van handelsactiviteiten of in verband met een commerciële onderneming – voor het werven van opdrachten de Website of de Dienst (met inbegrip van de opmerkingen en de e-mailopties op de Website) gebruiken.

J.Je mag geen Content kopiëren, verspreiden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of op een andere manier exploiteren voor enig ander doeleinde, zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van YouDipity of van de licentiegevers van de Content. Uitzondering hierop is Content die je zelf (al dan niet tegen betaling) ter beschikking stelt op YouDipity.

5.2 Je gaat ermee akkoord dat je altijd gedurende je gebruik van de Dienst alle overige bepalingen van de Voorwaarden en de gebruiksrichtlijnen van YouDipity in acht zult nemen.

5.3 YouDipity verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, maar geen caches of archieven van dat materiaal. YouDipity behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 YouDipity is zich voortdurend aan het vernieuwen, om haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door YouDipity te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder dat we je het vooraf laten weten kan veranderen.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing begrijp je en ga je ermee akkoord dat YouDipity geheel naar eigen goeddunken en zonder je vooraf te informeren de verlening aan jou of aan de gebruikers in het algemeen van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Je mag altijd stoppen met het gebruiken van de Dienst. Daarvan hoef je YouDipity niet speciaal op de hoogte te stellen.

5.6 Je gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor (en dat YouDipity jegens jou of derden geen verantwoordelijkheid draagt voor) enige niet-nakoming van je verplichtingen ingevolge de Voorwaarden en/of voor de gevolgen (met inbegrip van de schade die YouDipity eventueel lijdt) van een dergelijke niet-nakoming.

6. Beleid inzake auteursrechten

6.1 YouDipity voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die inbreuk zou kunnen maken op het auteursrecht van derden. Het volledige beleid kun je hier lezen.

6.2 Als onderdeel van het beleid van YouDipity inzake auteursrechten beëindigt YouDipity de toegang tot de Dienst voor een gebruiker, indien aangaande die gebruiker is vastgesteld dat deze vaker inbreuk pleegt. Daarvan is sprake, indien de betreffende gebruiker reeds meer dan tweemaal omtrent een inbreukmakende activiteit is gewaarschuwd.

7. Door jou Geplaatste Content

7.1 Als houder van een YouDipity account kun je Content plaatsen. Je begrijpt dat YouDipity, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.

7.2 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de door jou geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. YouDipity onderschrijft Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met jouw Content af.

7.3 Je verklaart en garandeert dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om YouDipity in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Dienst gebruik te maken van de door jou Geplaatste Content (en dat je daarover zolang je de Dienst gebruikt zult blijven beschikken), en om anderszins op de door de Dienst en de Voorwaarden beoogde wijze van de door jou Geplaatste Content gebruik te maken.

7.4 Je gaat ermee akkoord dat de manier waarop je je gedraagt op de Website in overeenstemming is met de van tijd tot tijd bij te werken gebruiksrichtlijnen van YouDipity, en dat de inhoud van door jou geplaatste Content daar ook aan zal voldoen), en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten en regelgeving.

7.5 Je gaat ermee akkoord dat je geen Content op de Website zult plaatsen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die je in het land waar je woont niet in bezit mag hebben of die YouDipity in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

7.6 Je gaat ermee akkoord dat Content die je op de Website hebt geplaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij je over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen.

7.7 In het geval dat YouDipity wetenschap verkrijgt van een mogelijke inbreuk op deze Voorwaarden behoudt YouDipity zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de Content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan dergelijke door Gebruikers Geplaatste Content verwijderen en/of altijd, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker voor het plaatsen van Content die in strijd is met de onderhavige voorwaarden, beëindigen.

7.8 Je begrijpt en erkent verder dat je bij het gebruik van de Dienst eventueel kunt worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor je is. Je gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en dat doe je bij deze, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover je (eventueel) met betrekking tot die door Content jegens YouDipity beschikt.

7.9 Je begrijpt en erkent dat YouDipity geen aansprakelijkheid aanvaardt omtrent claims op welk gebied dan ook die gedaan worden door afnemers van Content die jij tegen betaling aanbiedt op de Website.

8. Content van YouDipity op de Website

8.1 Met uitzondering van de door jou geplaatste Content behoort alle overige Content binnen de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, software, scripts, grafische onderdelen, foto's, geluid, muziek, video's en interactieve opties op de Website, in eigendom of via een licentie toe aan YouDipity. Alle auteursrechten, merkrechten en overige intellectueeleigendomsrechten op Content die niet door jou is geplaatst behoren toe aan YouDipity dan wel aan haar licentiegevers. De in de Content van YouDipity voorkomende handels- en/of dienstmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke Content mag - zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van YouDipity of, indien van toepassing, haar licentiegevers - voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd. YouDipity behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk met betrekking tot hun Content zijn verleend.

9. Links vanaf YouDipity

9.1 In de Dienst kunnen hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan YouDipity toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. YouDipity heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.

9.2 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat YouDipity niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen, en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

9.3 Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat YouDipity niet aansprakelijk is voor de schade die je eventueel lijdt als gevolg van de beschikbaarheid van die externe websites of bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.

9.4 YouDipity raadt je aan om bij het verlaten van de Dienst goed op te letten, en kennis te nemen van de voorwaarden en het privacybeleid van elke andere door jou bezochte website.

10. Betaling

10.1 YouDipity biedt gratis en betaalde diensten. Als je diensten aankoopt die we aanbieden voor een éénmalig tarief of op basis van een abonnement ga je ermee akkoord dat YouDipity je betaalinformatie opslaat. Je gaat er ook mee akkoord om de toepasselijke tarieven te betalen voor de betaalde diensten (inclusief, zonder beperking periodieke tarieven voor YouDipity Pro Accounts) wanneer ze verschuldigd zijn plus alle betrokken belastingen, en ons alle inzamelkosten en rentes terug te betalen op verschuldigde bedragen. Je verplichting tarieven te betalen loopt door tot het einde van de abonnementsperiode wanneer je je abonnement wilt beëindigen. Je erkent ook dat alle YouDipity Pro services onderhevig zijn aan de Voorwaarden en iedere aanvullende voorwaarde met betrekking tot de voorziening van de Pro services.

10.2 YouDipity heeft het recht tarieven voor betaalde diensten naar eigen goeddunken aan te passen. Een tussentijdse prijsverhoging zal alleen worden doorgevoerd wanneer de gebruiker daarmee akkoord gaat, door bijvoorbeeld een abonnement te verlengen.

10.3 Restitutie van reeds betaalde bedragen is niet mogelijk. Uitzonderingen hierop kunnen zijn gevallen zoals beschreven onder lid 11.4 van de Voorwaarden, als de gebruiker in een van deze gevallen daarom verzoekt. Bij sluiting van een gebruikersaccount door YouDipity zoals beschreven onder lid 11.3 blijft de betalingsverplichting jegens YouDipity over reeds door de gebruiker bestelde diensten onverminderd van kracht.

10.4 YouDipity verzorgt facturering en incasseert betalingen voor Content die door jou op de Website te koop is aangeboden. Het is je niet toegestaan een eigen betaalmethode te (pogen) af te dwingen of anderszins aan te bieden.

10.5 YouDipty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke verstoringen in het betalingsverkeer zoals benoemd in lid 10.4 Wel verplicht YouDipity zich in te spannen duidelijk te communiceren over verstoringen en deze zo snel mogelijk op te lossen.

10.6 YouDipity stelt je in staat inkomsten te genereren door het aanbieden door jou van Content op de Website. YouDipity heeft het recht om spelregels te verbinden aan het uitbetalen van inkomsten die door jou op de Website zijn gegenereerd. Deze spelregels zijn bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een uitbetalingdrempel (in Euro; s), een wachtperiode, transactiekosten en omzetdeling. YouDipity verplicht zich deze spelregels duidelijk te communiceren op de Website.

10.7 YouDipity heeft het recht om de spelregels voor uitbetaling (zoals benoemd in lid 10.6) naar eigen inzicht en goeddunken aan te passen en uit te breiden, zonder jou daar vooraf van op de hoogte te stellen.

11. Het beëindigen van je relatie met YouDipity

11.1 De Voorwaarden zullen van kracht blijven, totdat deze door jou of YouDipity zoals hierna vermeld worden beëindigd.

11.2 Indien je jouw juridische overeenkomst met YouDipity wil beëindigen, dan kan dat altijd door middel van: (a) kennisgeving aan YouDipity; en (b) het sluiten van je YouDipity account. Bedoelde (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van YouDipity zoals dat aan het begin van de onderhavige voorwaarden is vermeld, of per e-mail naar helpdesk(at)youdipity.com.

11.3 Het is YouDipity altijd toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen, als:

A.Je een bepaling van de Voorwaarden niet bent nagekomen (of je hebt gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat je niet van plan of in staat bent om de Voorwaarden na te leven);

B.YouDipity daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan jou onrechtmatig is of wordt);

11.4 YouDipity is gerechtigd haar juridische overeenkomst met je te beëindigen indien:

A.YouDipity ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen aan gebruikers in het land waarin je woont of van waaruit je van de Dienst gebruikmaakt; of

B.de verlening van de Dienst aan jou door YouDipity, naar de mening van YouDipity, niet langer commercieel haalbaar is

YouDipity zal in elk van de gevallen onder A of B van dit artikel 11.4, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.

11.5 De beëindiging van de Voorwaarden laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan jij en YouDipity hebben geprofiteerd, waaraan jij en YouDipity onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Voorwaarden zijn opgebouwd) of waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

12. Uitsluiting van garanties

12.1 Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar je als consument altijd recht op hebt en die je niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.

12.2 De Dienst wordt verleend in de toestand waarin deze zich bevindt [as is]. YouDipity geeft met betrekking daartoe aan jou geen enkele garantie of conformiteit af.

12.3 Met name verklaart of garandeert YouDipity niet aan jou dat:

A. je gebruik van de Dienst aan jouw eisen zal voldoen;

B.je gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;

C.eventuele door jou door je gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of

D.fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Dienst aan jou verstrekte software zullen worden hersteld.

12.4 Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen over bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd.

13. Aansprakelijkheidsbeperking

13.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van YouDipity voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van YouDipity.

13.2 Behoudens de algemene, in lid 12.1 hierboven neergelegde bepaling is YouDipity ten opzichte van jou niet aansprakelijk voor:

A.de indirecte of gevolgschade die je eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door jou te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of

B.de schade die je eventueel lijdt als gevolg van:

i.het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen jou en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;

ii.veranderingen die YouDipity eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);

iii.de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van jouw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;

iv.het feit dat je niet de juiste accountinformatie aan YouDipity hebt verstrekt; en/of

v.het feit dat je je wachtwoord of de nadere bijzonderheden over je YouDipity account niet op een veilige plaats hebt bewaard en/of geheim hebt gehouden.

13.3 De in lid 12.2 hierboven neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van YouDipity gelden ongeacht of YouDipity van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

14. Algemene juridische bepalingen

14.1 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen jou en YouDipity, zijn van toepassing op je gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou en YouDipity in relatie tot de Dienst volledig. Alle overige servicevoorwaarden die Three Ships Enterprises bv en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd kunnen hanteren zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Voorwaarden.

14.2 Je gaat ermee akkoord dat het YouDipity is toegestaan om kennisgevingen aan je te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen over wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post of het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.

14.3 Je gaat ermee akkoord dat, indien YouDipity een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover YouDipity op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van YouDipity, en dat die rechten of (rechts)middelen YouDipity nog steeds ter beschikking staan.

14.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen gewoon geldig en afdwingbaar blijven.

14.5 Op de Voorwaarden, alsmede op je relatie met YouDipity als gevolg van die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Jij en YouDipity komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Rotterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Toch ga je ermee akkoord dat het YouDipity evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst aangepast op: